:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร
 
 
นายวาทศิลป์ บัวทอง
เกษตรอำเภอท่ามะกา


web linkวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง
230/3 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร. 087 - 0337922

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ำพริกเผาตำบลยางม่วง
18/4 ม. 3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร. 034 - 649694วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไส้กรอกสมุนไพร
54 ม. 2 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร. 081 - 8371970 , 034 - 639194Activities ภาพงานกิจกรรม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ และ นางสาวกนกภรณ์ ดอนเจดีย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ณ หมู่ 4 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมของกลุ่มแรกเริ่มคือปลูก... [อ่านต่อ..]

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านอาณัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยมี นายกิตตินันท์ อรรถบท... [อ่านต่อ..]

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำโดยนายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ นางประภาพรรณ สุนทาวิภาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรี... [อ่านต่อ..]

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. จำนวน 20 ราย ณ ศ... [อ่านต่อ..]

ประกาศอำเภอท่ามะกา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562)
[อ่านต่อ..]

26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายวาทศิลป์ บัวทอง เกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมให้คำแนะนำเกษตรกร เรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยชีววิธี แก่เกษตรกร ตำบลพร... [อ่านต่อ..]

28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวกนกภรณ์ ดอนเจดีย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพด พร้อมให้คำแนะนำการใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1, 7 ตำ... [อ่านต่อ..]

25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ และนายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระ... [อ่านต่อ..]

คำนวนระยะทาง....
อยากรู้ระยะทางไม่ต้องถามใครระหว่างจังหวัด/จังหวัด อำเภอ/อำเภอ ตำบล/ตำบล แชร์ต่อให้คนที่คุณรักและเซฟเก็บไว้เลยค่ะ
https://www.dxplace.com/th/caldistance[อ่านต่อ..]

วันที่ 9 มกราคม 2562 เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้พร้อมทั้งแนะนำการผลิตกล้วยไม้ให้ได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ณ หมู่ 4 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
[อ่านต่อ..]

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางของผู้จัดการงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร (Core team)วันที่ 1 หัวข้อ แนวทางการดำเนิ... [อ่านต่อ..]

22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายวาทศิลป์ บัวทอง เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยนายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมปรึกษา กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการพัฒนาและสนับสนุนโครงการส... [อ่านต่อ..]

21 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายวาทศิลป์ บัวทอง เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายดำรงค์เดช รักงาม เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จัดฐานเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ ในการอบรมคว... [อ่านต่อ..]

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ณ โรงแรมบางกอกพลาเลส กรุงเทพ... [อ่านต่อ..]

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายเจริญ ประวีณไว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บข้อมูลผู้ประกอบการและเก... [อ่านต่อ..]

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำโดยนายวาทศิลป์ บัวทอง เกษตรอำเภอท่ามะกา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมสำนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการตามตัวชี้วัด ) ครั้งที่ ... [อ่านต่อ..]

10 ตุลาคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายเจริญ ประวีณไว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) พร้อมด้วยคณะทำงานระดับอำเภอจำน... [อ่านต่อ..]


วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินการกลุ่มเบเกอรี่หนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น ภายใต้โครงการเสร้มสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้ทางกลุ่มได้ฝึกทำเค้ก 3 ช... [อ่านต่อ..]

Digital Team (www.dgtfarm.com) มิติใหม่สินค้าเกษตรไทย...บนโลกออนไลน์ เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะมีทีมงานเกษตรดิจิทัลมืออาชีพคอยดูแล อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ หากเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการจับคู่ซื้อขาย... [อ่านต่อ..]

วันที่ 24 กันยายน 2561 นางประภาพรรณ สุนทรวิภาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเสริมเสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อซีเมนต์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านปากบาง และโครงการเพาะเห... [อ่านต่อ..]

14 ก.ย.61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางประภาพรรณ สุนทรวิภาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
[อ่านต่อ..]

14 ก.ย.61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
[อ่านต่อ..]

14 ก.ย.61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและสร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลการเกษตร ภายใต้กิจกรรมจัดทำศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตร (นำร่องระบบตรวจสอบข้อม... [อ่านต่อ..]

12 ก.ย.61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดย นายเจริญ ประวีณไว พร้อมด้วยนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานกลุ่มสตรีตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 40 คน ณ กลุ่มแม่บ้านมะขามทอง ตำบลตะคร้ำเอน... [อ่านต่อ..]

12 ก.ย.61 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชุมชนห้วยรางทอง และคณะกรรมการกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ งบ 300,000 บาท มีกรรมการเข้าร่วมฯ จำนวน 20 ราย
[อ่านต่อ..]

   

 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
หมู่ 2 อำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์/โทรสาร.0-34541-990
E-Mail : thamaka@doae.go.th หน่วยงานราชการ

ภารกิจ