:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
12 ก.ย.61 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชุมชนห้วยรางทอง และคณะกรรมการกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ งบ 300,000 บาท มีกรรมการเข้าร่วมฯ จำนวน 20 ราย