:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายเจริญ ประวีณไว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บข้อมูลผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดอ่อนในบทบาทเกษตรพันธส้ญญาในการสนับสนุนกระบวนกานปรับโครงสร้างภาคเกษตรไปสู่การยกระดับการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต