:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ณ โรงแรมบางกอกพลาเลส กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย