:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
21 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายวาทศิลป์ บัวทอง เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายดำรงค์เดช รักงาม เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จัดฐานเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ ในการอบรมความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติแบบยั่งยืน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๖๐ คน