:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายวาทศิลป์ บัวทอง เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยนายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมปรึกษา กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการพัฒนาและสนับสนุนโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น ณ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี