:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางของผู้จัดการงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร (Core team)วันที่ 1 หัวข้อ แนวทางการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและขุมชน 2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และร่วมอภิปรายหัวข้อผบการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี