:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
วันที่ 9 มกราคม 2562 เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้พร้อมทั้งแนะนำการผลิตกล้วยไม้ให้ได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ณ หมู่ 4 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี