:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ และนายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ณ ห้องประขุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา มีคณะกรรมกรรมการเข้าร่วม จำนวน 24 ราย