:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายวาทศิลป์ บัวทอง เกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมให้คำแนะนำเกษตรกร เรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยชีววิธี แก่เกษตรกร ตำบลพระแท่น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ห มู่ 11 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดย มีเกษตรกรเข้าร่วมฯ จำนวน 30 ราย