:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. จำนวน 20 ราย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตะคร้ำเอน หมู่ที่ 5 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี