:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านอาณัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยมี นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอ
ท่ามะกา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา และเครือข่ายคณะการการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพระดับอำเภอให้การต้อนรับ
และนายสมชาย อาจปักษา ประธาน ศพก. อำเภอท่ามะกา เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมกรรมการ เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี