:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ และ นางสาวกนกภรณ์ ดอนเจดีย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ณ หมู่ 4 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมของกลุ่มแรกเริ่มคือปลูกพืชโตเร็วเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง สมาชิกแรกตั้งมีจำนวน 7 ราย โดยมีเป้าหมายของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนคือการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรภายในชุมชน