:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
14 ก.ย.61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและสร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลการเกษตร ภายใต้กิจกรรมจัดทำศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตร (นำร่องระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับพืชอาหาร Traceability) พร้อมด้วยเกษตรกรจำนวน 3 ราย ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี