:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
14 ก.ย.61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางประภาพรรณ สุนทรวิภาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี