:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
วันที่ 24 กันยายน 2561 นางประภาพรรณ สุนทรวิภาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเสริมเสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อซีเมนต์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านปากบาง และโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองใหญ่ เพื่อตรวจความคืบหน้าโครงการและให้คำแนะนำด้านการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์