:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
10 ตุลาคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนายเจริญ ประวีณไว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) พร้อมด้วยคณะทำงานระดับอำเภอจำนวน 3 คน ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี