:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558  นายฉลอง โตยบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมทั้งซักถามปัญหาอุปสรรคร่วมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ดำเนินได้ด้วยดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกา
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์
จากถ่านและน้ำส้มควันไม้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เกษตรกรเข้ารับการอบรม จยำน
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการหน่วยชุด
ปฏิบัติการเคลื่อนที่ภาคการเกษตร เยี่ยมเยือนเกษตรกรเพื่อรับรู้รับฟังปัญหาการเกษตร โดยมีเกษตรกร เข้า
ร่วมกว่า1,000 ราย ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรท่ามะกา ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2558  ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมอบรมการศึกษาดูงานการเกษตร
ท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558  โดยมีนายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธาน ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และฟาร์มพีระพลฟาร์ม ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็น
วิทยาการอบรมกิจกรรมค่ายพอเพียง ในเรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะถั่วงอกมือถือ การผลิต
ไตรโคเดอร์ม่า การทำปุ๋ยหมัก ณ โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด หมู่ 5 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 10 สิงหาคม  2558 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ
เทศบาลตำบลท่ามะกาจัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ทำงานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
กับสำนักงานพัฒนาชุมชน ในการประชุม เรื่องแนวทางการดำเนินงานและการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ราย ณ หมู่ 3 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558  นายสุวโรจน์  มิลินเจริญไชย กำนัน ต.ตะคร้ำเอน ร่วมกับ อบต.ตะคร้ำเอน
นางสายสวรรค์ วงษ์พัฒน์ ปลัดอำเภอท่ามะกา และนายประทีป มณีดิษฐ์ เกษตรตำบลพร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนทุกหมู่บ้าน(15 หมู่) ในตำบลตะคร้ำเอน ร่วมกันทำปุ๋ยหมัก ตามโครงการรณรงค์การทำและใช
้ปุ๋ยหมักหมู่บ้านละ 1 ตัน  ณ บริเวณริมคอลงชลประทาน บ้านรางกระต่าย หมู่ที่ 8 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกันจัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังจาก
ชุมการอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม30 ราย
วันที่ 8 กรกฎาคม  2558  ภาคเช้า สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จัดประชุมประจำเดือน โดยได้รับเกียรติจาก
นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานและมอบหมายนโยบายให้แก่ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติ
ภาคบ่ายนางภัคกัญญา  โสมภีร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ถอดบทเรียนการดำเนินงาน Smart office ที่เป็นต้นแบบที่ดี
ให้การต้อนรับโดยนายฉลอง  โตยะบุตร และทีมงานกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

และทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสาวอริศรา กุสุนทร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 ราย เข้าร่วมอบรมการยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
สู่ความเป็น Smart Group ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับผู้นำ
ชุมชน  และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งบริการถ่ายภาพ ประกอบแนวทางการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายวิเชียร  ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับผู้นำ
ชุมชนจัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ หมู่ที่ 5 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558  ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงและสวดมนต์เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ภายหลัง
การประชุม DM ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 29 เมษายน 2558ทีมงานอำเภอท่ามะกา นำโดย นางสาวอารี เสรีลัดดานนท์ ปลัดอำเภอท่ามะกา
สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา  ตลอดจนผู้นำชุมชนจัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นางสาวอริศรา  กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ติดตาม
ผลการดำเนินงานการเพาะเห็ดฟางตะกร้า ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่  27  พฤษภาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ทำงานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรีและเทศบาลตำบลพระแท่น จัดการ(ฝึกอบรมต่อยอดโดยไม่ใช้
งบประมาณของทางราชการ) เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 30 ราย
ณ  ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีรีไซด์เคิลบ้านสำนักเย็นหมู่ที่ 1 ต.พระแท่น
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอท่ามะกา มอบหมายให้เกษตรอำเภอ
ท่ามะกา ร่วมตรวจสอบสต็อกข้าวเปลือก หจก.ข้าวนครกาญจน์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58
ผลการตรวจสอบปกติ
ในวันที่ 26 พฤษภาคม  2558 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรและจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
ในวันที่ 26 พฤษภาคม  2558  อำเภอท่ามะกา บูรณาการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืช  และวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบไปด้วย ทีมงานผู้ใหญ่บ้านหมู่ และ 11 ต.ท่ามะกา ที่ทำการปกครองอำเภอฯ สนง.พัฒนาชุมชนฯ คณะครู -นักเรียน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงงานประจวบอุตสาหกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเกษตรท่ามะกา บูรณาการกับเทศบาลตำบลหนองลานและพัฒนา
ชุมชนอำเภอท่ามะกา ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ตำบลหนองลาน ดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืช
(โดยเฉพาะผักตบชวา) ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลหนองลาน
อำเภอท่ามะกา จังหัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอท่ามะกา ร่วมอนุโมทนาบุญในการทำบุญถวายภัตตาหารเพล
แด่พระภิษุสงฆ์ ณ สำนักงานเกษตร อำเภอท่ามะกา
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม
(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ) เจัดอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการผลิตสารชีวภัณฑ
์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนตรวจ สารเคมีตกค้างในร่างกาย โดยมีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนชะเอมเป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกร ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบบดอนชะเอม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเกษตรท่ามะกา บูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจน
ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ตำบลโคกตะบอง ดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืช(โดยเฉพาะผักตบชวา) ตามนโนบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ หมู่ 3,4 และ 7 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2558 นางสาวอริศรา กุสุนทร ได้นำ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เข้าร่วมงานสัมมนา เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิตเนื่องในวันเกษตรกร
ณ อิมแพคฟอรั่ม ชั้น2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาการเกษตรไทย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 คุณสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี
2558 ณ วัดดอนขมิ้น ตำบลดอนขมิ้น ในการนี้นายอำเภอท่ามะกา และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่ 12 และ14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยมีคุณสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคุณอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
พันธุ์ดีชีวียั่งยืน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 202 ราย
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 อำเภอท่ามะกา บูรณาการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืช ตามนโยบายผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด ( Super Big) ขนาด 4X4 เมตร ประกอบไปด้วย.เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น
เกษตรอำเภอท่ามะกาและคณะ พัฒนาการอำเภอและคณะ เทศบาลตำบลหนองลานและคณะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองลานและคณะ ณ วัดหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   นายประทีป มณีดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นำเกษตรกรร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2558 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้าน
ท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนตำบลตะคร้ำเอน และตำบลพงตึก
ศูนย์ละ 10 คน
ในวันที่ 9 เมษายน 2558  ปลัดอำเภอท่ามะกา  และเกษตรตำบลดอนชะเอม ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ตำบลดอนชะเอม หมู่ที่ 1-10  ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช (ผักตบชวา) จำนวน 2 กอง (super big )
ขนาด 4x4 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด  นำโดย
คุณคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เดินทางมาติดตามและคัดเลือกผลงาน ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดฯ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบล
เขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา ในโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาจัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร
สู่มาตรฐาน Asean ในห้องเรียนธรรมชาติจากสถานที่จริง โดยมีการสาธิตการทำไตรโคเดอร์ม่า ณ สวนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 28 เมษายน 2558 นางสาวชนิดาภา โชคทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายประคอง ศิลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับทีมงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา
จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชผักและสมุนไพรปลอดภัย ครั้งที่ 3
โดยมีการสาธิตการทำไตรโคเดอร์ม่า
ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้ในการป้องกัน
กำจัดแมลงศัตรูพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 28 เมษายน 2558 นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวระภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ได้รับหมายจาก นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา ให้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมต้อนรับ นายฉลอง โตยะบุตร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 23 เมษายน 2558 นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงาน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ในส่วนกิจกรรมของ
สำนักงานเกษตรจังหวัดฯและอำเภอท่ามะกา ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก บิวเวอร์เรีย ไตรโครเดอร์มา และ
สะเดาน้ำ ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน ขณะเดียวกันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม

การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ด้วย

ในวันที่ 22 เม.ย. 2558 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชผัก
ละสมุนไพรปลอดภัย โดยมีการสาธิตการทำ บิวเวอร์เรียน้ำ และการขยายเชื้อ BT ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับ
การอบรมนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช และเป็นการลดต้นทุนในการผลิตพืชผัก ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยข้าราชการ  สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้ารดน้ำดำหัวขอพรจาก
นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง
วันที่ 16 เมษายน 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
จากนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอท่ามะกา ณ บ้านพัก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอครั้งที่ 3/2558ประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการที่สำคัญและเร่งด่วน
โดยมีนายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 27 มีนาคม  2558 คุณสุรพล  พูนะกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับทีมงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำคลังความรู้การผลิตกล้วยไม้
คุณภาพ หัวข้อการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดเพลี้ไฟและบั่วกล้วยไม้
ซึ่งจัดโดย
กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สวนกล้วยไม้ คุณสมพงษ์ ทวีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี
  วันที่ 27 มีนาคม  2558 คุณสุรพล  พูนะกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับทีมงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำคลังความรู้การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ
หัวข้อการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดเพลี้ไฟและบั่วกล้วยไม้
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ สวนกล้วยไม้ คุณสมพงษ์ ทวีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)
  ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมอบรวมจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนา Young Smart Farmer
ครั้งที่ 2
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา Young Smart Farmer ปี 2558
โดยมี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)
  ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร ผู้ปลูกถั่วเขียวตามโครงการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558 พื้นที่ 3.5 ไร่ หมู่ที่ 1
ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)
ในวันที่  20 มี.ค.58 นางสาวอริศรา  กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำตัวแทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน  5 ราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเชิงธุรกิจ
และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการนี้ นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน โดยมีนายสรณพงษ์ บัวโรย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรมในเรื่องการเตรียมความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบ AEC
การเชื่อมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ตำบลท่ามะขาม  
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทีมงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมกับทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ดำเนินการจัดเวทีชุมชนโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2558 
และผนวกหลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ในการนี้ได้ร่วมกับเกษตรกรเรียนร
ู้การทำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลตะคร้ำเอน หมู่ที่ 5 บ้านท่าสนุ่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 19 มีนาคม 2558  คุณคณพศ เฉื่อยฉ่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
ดำเนินการจัดเวทีชุมชนโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2558 และตรวจวิเคราะห์ดินร่วมกับเกษตรกร
ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลพงตึก หมู่ที่ 2 บ้านปลักสะแก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 18 มีนาคม 2558  นางสาวสิริวรรณ สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และนางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา นำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/Young smart farmer ด้านพืชสวน จากอำเภอท่ามะกา
จำนวน  35 ราย เข้าร่วมงานโครงการจัดนิทรรศการในงาน Horti ASIA ๒558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (ประมวลภาพ)
ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 นายคำรณ  มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหาร
และติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ระดับอำเภอ
ในการนี้นายสมศักดิ์  โพธฺ์ศรีทอง นายอำเภอท่ามะกา ทำหน้าที่ประธาน โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอำเภอท่ามะกา (ชั้น 2) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย คุณประคอง  ศิลลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
โครงการผลิตพืชผักตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ในแปลงปลูกพืช ตำบลสนามแย้ ตำบลยางม่วง และตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมติดตามในการนี้ด้วย
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ร.อ.สุวรรณ นาคกลิ่น ผบ.ร้อย.รส.ป.พัน.109 ติดต่อประสานงาน
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
โดยมี นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
พร้อมตอบข้อซักถามกรณีที่อำเภอท่ามะกา ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการดังกล่าวฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา อ.ท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดการอบรมเกษตรกรเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวเจ้าไม่ไวแสง (ครั้งที่ 1)  ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลพระแท่น มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม
จำนวน 30 ราย ประเด็นการถ่ายทอด1.ประเมินความรู้ก่อนการอบรม 2.การกำหนดข้อตกลงร่วม  
3.การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าว 4.โรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ 5.การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
(ประมวลภาพ)

ในวันที่ 6 มีนาคม  2558 นายคำรณ  มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา ได้มอบหมายให้นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุกคน ติดตามตรวจสอบและจับพิกัดแปลงผลการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (
Zoning) ปี 2558 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร เบื้องต้นพบว่าเกษตรกร
มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวเป็นพืชชนิดอื่น ดังนี้ อ้อยโรงงาน จำนวน 21ราย พื้นที่ 226.5 ไร่

พืชอื่น ๆ  จำนวน 9 ราย พื้นที่ 37.75 ไร่ (ประมวลภาพ)

ในวันที่ 5 มีนาคม  2558 นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว (ลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2558)
โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ณ หมู่ที่ 2 บ้านปลักสะแก ตำบลพงตึก
มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย ในการนี้นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ ปลัดอำเภอ
บริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอท่ามะกาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่ามะการ่วมกัน
รณรงค์ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในคราวเดียวกันด้วย
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร ผู้ปลูกถั่วเขียวตามโครงการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558 หมู่ที่ 1 ตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ให้แก่เกษตรบ้านสำนักเย็น หมู่ที่ 1ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประเด็นหลักในเรื่องของการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาเข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานและให้นโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประมวลภาพ)
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมงานรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทา
ภาวะโลกร้อน ปี 2558 โดยในงานมีการสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ
ร่วมกับการไถกลบตอซังข้าว  หมู่ 4 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558  นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
เชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กร (3 ก) และ Young Smart Farmer ระดับเขต
โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เป็นประธาน ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  สนง.เกษตรอำเภอท่ามะกา จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ศจช. ระดับอำเภอเพื่อพัฒนาเป็น ศจช.หลัก กิจกรรมลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช (ครั้งที่ 2) บรรยายวิธีการใช้แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า เพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว และสาธิตการ
ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและเศษฟางข้าว โดยเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ ขณะเดียวกันได้ผนวก
หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ไปในคราวเดียวกันด้วย ณ หมูที่ 4 ต.เขาสามสิบหาบ
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะการ่วมกับพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรม
1 หมู่บ้าน 1 คลองสวยน้ำใส 1 ตันปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มมูลค่าผืนน้ำผืนดิน ณ บ้านหนองคันไถ หมู่ 8 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้คุณอารมย์ แสงกลิ่น และคุณประภาพรรณ อินทรกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ได้เป็นวิทยากรสาธิต เรื่องการทำปุ๋ยหมัก
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ได้แนะนำส่งเสริมนายปรีชา ตัวมูล เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม การลดต้นทุนการผลิตข้าวเจ้าไม่ไวแสง ปรับเปลี่ยนแปลงนาเป็นแปลงปลูกผักเพื่อเป็นการทดแทน
การทำนาปรัง ณ หมู่ 11 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกร
จำนวน 27 คน จากตำบลตะคร้ำเอนและตำบลพระแท่น เข้ารับการอบรมและรับการสนับสนุนกล้าผัก
ตามหลักสูตรการปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 4 ก.พ. 2558 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นายประทีป มณีดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา แนะนำการปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง ในพื้นที่ ตำบลท่ามะกา ตำบลตะคร้ำเอน
อำเภอท่ามะกา จังกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557  นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรกรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ให้การต้อนรับ นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี พร้อมนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายคำรณ ยศสมบัต
ิหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา และรับฟังบรรยายสรุปประเด็น
Smart office ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 2 ก.พ. 2558 นางอารมย์ แสงกลิ่น พร้อมด้วย นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา แนะนำส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด และการไถกลบตอซังข้าว
เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งแนะนำการปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง ในพื้นที่ หมู่ 4,5
ตำบลท่าเสา และหมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังกาญจนบุรี
(ประมวลภาพ)
ในวันที่ 30 มกราคม 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมประชุม
เกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2558 เพื่อหารือการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา
และหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ปัญหาต่างๆ โดยมีนายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญ
จนบุรี * ประมวลภาพ*
ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กล้วยวงแหวน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
ในวันที่ 29 มกราคม 2558 นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา แนะนำส่งเสริมการปลูกพืชผักอายุสั้น ทดแทนการทำนาปรัง ให้แก่เกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี * ประมวลภาพ*
ในวันที่ 26 มกราคม 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา ติดตามตรวจเยี่ยม
เกษตรกร ผู้ปลูกถั่วเขียวตามโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558 หมู่ที่ 3 , 5 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
ในวันที่ 22 มกราคม 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วย
นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ยากจน
พ.ศ. 2546 ณ ห้องประชุมขุนแผน โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
ในวันที่ 21 มกราคม 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรจำนวน 70 ราย ร่วมงานวันรณรงค์การใช้สาร
เคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกร โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
ในวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วย
นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อบุญ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี ๒๕๕๘ โดยมีนายไพรัช หวังดี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
* ประมวลภาพ*

ในวันที่ 19 มกราคม 2558 นายประทีป มณีดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการพัฒนาคุภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 20 รายในการนี้ได้บรรยายและสาธิตเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน
ด้วยชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี* ประมวลภาพ*

 

วันที่ 16 มกราคม 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกิจกรรมมหกรรมสินค้าเกษตรทวารวดี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2558 โดยมีนายณรงค์ ไพศาลทักษิณ ปลัดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
วันที่ 13 มกราคม 2558 นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีรังสีเพื่อการควบคุม
แมลงวันผลไม้ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน  20 ราย โดยมีนายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา เป็นประธาน ในการนี้ได้มีนางสาวสุภิญญา เชาวสกู และนางสาวธนภร ปวงคำใส เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมติดตามงาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*

วันที่ 12 มกราคม 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วย

นางสาว อริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
เข้าร่วมอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร สู่
Smart Group อำเภอท่ามะกา
โดยมีนายไพรวัลย์ คันศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องการเพิ่มศักยภาพและวิเคราะห์กลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกกหมาก 
จำนวน 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี * ประมวลภาพ*

วันที่ 8 มกราคม 2558 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วย
นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ หมู่ 1 ตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
วันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะการ่วมกับกลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมเกษตร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก ส.ต.ท.ปรีดา อุปสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ เข้าร่วมสังเกตการณ์และพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณต่อยอดโครงการฯ
* ประมวลภาพ*
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอท่ามะกา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอท่ามะกา ชั้น 2 เพื่อพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1.พิจารณาโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2558 (ระดับอำเภอ) ให้ความเห็นชอบ
และรับรองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 3 ราย เนื้อที่ 38-0-0 ไร่ 2.พิจารณามาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย กรณีชาวนายื่นคำร้องขออุทธรณ
์ต่อคณะกรรมการบริหารฯ ระดับอำเภอ ประเด็นชาวนายังไม่ได้จัดทำหนังสือแจ้งความจำนงฯ
เสียชีวิต เพื่อขอเป็นผู้รับสิทธิ์แทน
* ประมวลภาพ*

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา และเจ้าหน้าที่
ร่วมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรที่เข้าสู่ระบบ GAP โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน (เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกล้วยไม้ไทย) ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา โดยทีมงานวิทยากรของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นายสุรพล พูนะกูล และนางสาวชนิดาภา โชคทรัพย์) สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย
* ประมวลภาพ*

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรเข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ร่วมกับภาคเอกชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย
เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกร
เข้าร่วมกิจกรรมวัน Learning Day โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย
เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก ปี 2558 โดยกลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี * ประมวลภาพ*

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกาพร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมให้การต้อนรับนายโอฬาร พิทักษ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก
่ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี * ประมวลภาพ*

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกาพร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะการ่วมให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร

ดีเด่นระดับประเทศ(สาขาอาชีพทำสวน) ประจำปี 2558 โดยมีนายมนู โป้สมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา เป็นประธาน
คณะทำงานฯ ออกตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของ นายอิทธิศักดิ์ ชัยญาติ
เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีทำสวน ณ.สวนฟอร์เร็ก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกานำกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองกกหมาก
จำนวน 5 ราย เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร  โดยมีนางสุภาพร บุญประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน ณ โรงแรมบ้านสวนฝน ตำบลแก่งเสี้ยน
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
จำนวน 9 ราย เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศและส่งออก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปี 2558 ณ โรงแรมราชศุภมิตร เพื่อรับฟังการชี้แจง
โครงการที่เกี่ยวข้อง และนำไปปฏิบัติต่อไป โดยมีเกษตรจังหวัดเปิดการประชุม
* ประมวลภาพ*
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำข่าวเกษตรกร ร่วมกับช่อง 7 สี ตลอดจนตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินของเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาพืชสวน
นายอิทธิศักดิ์ ชัยญาติ เพื่อส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ต่อไป โดยมีนายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ ณ  ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

* ประมวลภาพ*
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง)
แด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลร่วมลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
2557 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ลงสำรวจพื้นที่แปลงปลูกพืชของเกษตรกร ที่ประสบภัย
น้ำท่วม หมู่ที่ 1 ตำบลพงตึก จำนวน 4 ราย พร้อมร่วมปรึกษาหารือกับ นายไพโรจน์ นันทพรหมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยตัวแทนประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 2 ราย เข้าร่วมเสวนา
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  นางอารมย์  แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นำเกษตรกรจำนวน  25 ราย เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์โครงการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาดิน ของคุณพัฒน์พง มงคลกาญจนกุล อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่  25  พฤศจิกายน 2557 นายชรินทร์ พลเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมาย
จากเกษตรอำเภอท่ามะกา นำผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กล้วยมะนาว ข้าวโพด เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยภาคกลาง ครั้งที่ 12 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรกาญจนบุรี ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี*ประมวลภาพ*
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายชวพล พันธุมรัตน์ นายอำเภอท่ามะกา ประธานกรรมการ
บริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยอำเภอท่ามะกาดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและรับรองสิทธิชาวนาที่ผ่านการติดประกาศ และลงนามรับรองจากคณะทำงาน
ระดับตำบลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการพิจารณามติที่ประชุมอนุมัติรับรองสิทธิชาวนา จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลพงตึก ดอนชะเอม ท่ามะกา โคกตะบอง ดอนขมิ้น แสนตอ และตำบลตะคร้ำเอน จำนวน 6,012 แปลง พื้นที่ 36,931.75 ไร่
*ประมวลภาพ*
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายชรินทร์ พลเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีตรวจสอบความถูกต้อง
ลงลายมือชื่อรับรองผลการติดประกาศ และประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับตำบล ณ วัดดอนตาลเสี้ยน ตำบลอุโลกสี่หมื่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นางธนพร บวรพิพัฒนวงศ์ ปลัดผู้รับผิดชอบตำบลดอนชะเอม
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับตำบล
ตำบลดอนชะเอม โดยมีนางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และคณะกรรมการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่่ผู้รับผิดชอบตำบลแสนตอ,ดอนขมิ้น พร้อมด้วย
ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีตรวจสอบความถูกต้องลงลายมือชื่อ
รับรองผลการติดประกาศ และประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ , วัดดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายชวพล พันธุมรัตน์  นายอำเภอท่ามะกา ประธานกรรมการบริหารมาตรการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยอำเภอท่ามะกา ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและรับรอง
สิทธิชาวนาที่ผ่านการติดประกาศ และลงนามรับรองจากคณะทำงานระดับตำบล เรียบร้อยแล้ว
โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ ซึ่งผลการพิจารณา
มติที่ประชุมอนุมัติรับรองสิทธิชาวนา จำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลยางม่วง เขาสามสิบหาบ พระแท่น
หวายเหนียว ท่าเสา และตำบลหนองลาน
จำนวน 4,137 แปลง พื้นที่ 24,086 ไร่ ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตำบลดอนชะเอม เข้าร่วมพร้อมชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับแบบรายงานผลการติดประกาศในระดับหมู่บ้านเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมาตรการ
เพิ่มรายไดให้แก่ผู้มีรายได้น้อย พ้อมทั้งให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องลงลายมือชื่อ
รับรองผลการติดประกาศ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นางวนิดา จงเจริญวัฒนา ปลัดอำเภอท่ามะกา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
บริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ตำบลเขาสามสิบหาบและตำบลท่าเสา
มีคณะกรรมการฯเข้าร่วม 21 ราย ตำบลเขาสามสิบหาบ11  ราย  ตำบลท่าเสา  10 ราย ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นางสาวมาลินี น้อยนวล ปลัดอำเภอท่ามะกา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
บริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ตำบลยางม่วง
โดยมีนางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน อำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยนางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่โครงการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี * ประมวลภาพ*
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายวิเชียร  ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  ระดับหมู่บ้าน
ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลหนองลานอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมหารือถึงขั้นตอนและแนวทางในการ
ดำเนินงาน ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้สอบถามถึงปัญหา
และความก้าวหน้าของการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
* ประมวลภาพ*
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ในการนี้ นายชวพล พันธุมรัตน์ นายอำเภอท่ามะกา
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. ร่วมกับ นางสาวอริศรา กุสุนทรดำเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูล การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ของเกษตรกร
ตำบลดอนขมิ้น ในระบบบันทึกข้อมูล โดยได้การอนุเคราะห์สัญญาณ
wifi จากเจ้าอาวาส
วัดดอนขมิ้น ประเด็นการตรวจสอบ ประกอบด้วย ชื่อ สกุล ที่อยู่ จำนวนแปลง ที่ตั้งแปลง
เลขที่เอกสารสิทธิ์ จำนวนพื้นที่ ฯลฯ ผลการดำเนินครบถ้วนทุกครัวเรือน ทุกแปลง
ก่อนนำไปดำเนินการติดประกาศ ตามขั้นตอน ต่อไป ณ วัดดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายวาทศิลป์ บัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลแสนตอ และ นางอารมณ์ แสงกลิ่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา ร่วมกับ เกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ดำเนินการสาธิตและฝึกปฏิบัติการ
ทำปุ๋ยหมัก ณ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคันไถ ตำบลแสนตอ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกษตร
กรนำไปขยายผลในละแวกหมู่บ้าน ต่อไป

*ประมวลภาพ*

วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา และทีมงานร่วมกับนายไพบูลย์ หนาแน่น ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาท่าเรือ - พระแท่น และคณะดำเนินการ
มอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 พร้อมลงนามแจ้งความจำนง
ขอรับเงินโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปีการผลิต2557/58 แก่เกษตรหมู่ที่ 1
ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จำนวน 90 ราย
*ประมวลภาพ*
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายวาทศิลป์ บัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วย
นายอาจ พ่อชื่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลพงตึก ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักตามกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ณ หมู่ 6 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

*ประมวลภาพ*
วันที่ 8 ตุลาคม. 2557 นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเอท่ามะกา แจกเชื้อราบิวเวอร์เรียให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ย
ในมะระ ฝรั่ง และนาข้าว ตามหลักการลดต้นทุนการผลิต  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 7 ตุลาคม. 2557 นายชวพล พันธุมรัตน์ นายอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกร
ชาวอำเภอท่ามะกา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา สำหรับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร
ในครั้งนี้ด้วย
*ประมวลภาพ*
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ออกตรวจติดตาม ของเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น พร้อมทั้งถ่ายทอด
ความรู้แนวทางลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม และมีการสุ่มวัดพิกัดแปลงด้วย
เครื่องมือ GPS ณ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ข้าวกับเกษตรกร หมู่ที่ 11 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นางาสาวประภาพรรณ อินทรกุล และนางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(สัมมนาเข้ม)ในการนี้นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร"นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" ภายใต้ความร่วมมือของสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ โรงแรม แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา ให้การต้อนรับนายชุมพร พวงประยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี นิเทศงานเรื่องการขึ้นทะเบียนข้าวเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ในการดำเนินงานเพื่อจะนำไปแก้ไขในลำดับต่อไป  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

*ประมวลภาพ*

วันที่ 25 กันยายน 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จ่ายพันธุ์กล้าหน่อไม้ฝรั่งให้กับเกษตรกรผู้ประสบปัญหาโรคแมลง
โครงการแก้ไขปัญหาโรคหน่อไม้ฝรั่ง งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ วันที่ 25 กันยายน 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย ตามโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2557 โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร วิทยากรจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยและการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อย
สะอาดและมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แปลงอ้อยที่ใช้น้ำหมักชีวภาพในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ณ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 24 กันยายน 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยนายวาทศิลป์ บัวทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลแสนตอ
และนางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (mrcf) ประเด็นการเรียนรู้ การลดต้นทุน
การผลิตข้าว, การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด,การตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย ,การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า, การสกัดสารสะเดาหมัก  ได้รับเกียรติจากนายพรชัย นาถวรานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบนแสนตอ และนางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแสนตอ ให้เกียรติเป็นประธานฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย
จำนวนเกษตรกร 40 ราย *ประมวลภาพ*
วันที่ 24 กันยายน 2557 นางอารมณ์ แสงกลิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา และเกษตรกรในพื้นอำเภอท่ามะกา จำนวน 15 ราย ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีนายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดงานโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก
*ประมวลภาพ*
วันที่ 24 กันยายน 2557 นางอารมณ์ แสงกลิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา และเกษตรกรในพื้นอำเภอท่ามะกา จำนวน 15 ราย ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีนายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดงานโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก
*ประมวลภาพ*
วันที่ 23 กันยายน 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
โดยได้รับเกียรติจากพันเอกสรรเสริญ คล้ายแก้ว เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9
เป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมสถานีถ่ายทอดความรู้ การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ของ
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สถานีการวิเคราะห์ดินโดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยนำร่องและสถานีศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนที่ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในพื้นที่ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมต้อนรับนายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ระเขต เดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานของนายศรี ปานมา ณ ไร่ปานทิพย์ หมู่ 6

ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี*ประมวลภาพ*

วันที่ 16 กันยายน 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา และนายปิยคชา นาเจริญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจติดตามงานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวมะขามทอง ตำบลตะคร้ำเอน จำนวน 5 ราย จำนวนไก่ไข่ 25 ตัวปรากฏว่าไก่
เจริญเติบโตดีและออกไข่วันละ 23 ฟอง ณ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 15 กันยายน 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามนโยบายการใช้
MRCF ครั้งที่ 2 ในการนี้ นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ ได้นำเสนอความก้าวหน้า MRCF
ของตำบลนำร่อง และนางอารมย์ แสงกลิ่น นำเสนอการดำเนินงาน
MRCF ของตำบลขยาย
โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธาน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 11-12 กันยายน 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต การทำน้ำยาล้างจาน ยาสระผม
สบู่ น้ำสลัดและซาลาเปา ให้กับเทศบาลหวายเหนียวตามโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวนประชาชนเข้าร่วม  45 ราย ณ ศาลาร่วมใจหวายเหนียว วัดหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่  10  กันยายน  2557 นางชุลี  นิลยนารถ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนางวงเดือน   สิทธิวิไล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายสุกิจ  เทียนลาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
นายกิตติวุฒิ  กลั่นแก้ว  นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอนขมิ้น นางสายใจ  โคดม 
อกม. นายประทีป  ลิ้มกุล  อกม.และเกษตรกรดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักตามกิจกรรมร
ณรงค์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ณ.ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว
บ้านหนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันนี้ 10 กันยายน 2557 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ประกอบด้วย  
นายประทีป มณีดิษฐ์ นางชุลี นิลนารถ นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล ติดตามตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวนาปี 2557/58
ณ หมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน หมู่ที่ 1,4 ตำบลโคกตะบอง หมู่ที่ 2,3,7,10 ตำบลท่าไม้
ตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกับนายปรีชา ตัวมูล วิทยากรและเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่ง
ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักตามกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นฐานเรียนรู้
การลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 11
ตำบลพระแท่น โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด มูลสัตว์
เป็นวัสดุในการหมัก
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วย
นางสาวสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 “ ณ วัดดอนขมิ้น ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดการ
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ท่าเรือพิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557  นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เร่งรัดดำเนินการตรวจ ติดตามพื้นที่การเพาะปลูกจริง และใช้ Google Earth
พร้อมเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58  ณ หมู่ 2, 5 ตำบลดอนชะเอม
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 5 กันยายน 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อม อกม. นางสายใจ โคดม และ นายประทีป ลิ้มกุล ออกตรวจเยี่ยมสำรวจความ
ถูกต้องของแปลงและเก็บพิกัดแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 หมู่ 2,3,4,5,
ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557  นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ติดตามตรวจเยี่ยม และให้ความรู้เกษตรกร ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ณ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557  นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ติดตามตรวจเยี่ยม และให้ความรู้
เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 และขณะเดียวกันได้
ติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในคราวเดียวกันด้วย
ณ หมู่ที่ 1
ตำบลเขาสามสิบหาบ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร
*ประมวลภาพ*
วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
และทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักตามกิจกรรม
รณรงค์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้ผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชในน้ำเป็นวัตถุดิบ เพื่อลดปัญหาการกรีดขวางทางน้ำตามลำคลอง คาดว่าจะได้ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมัก จำนวน 2 ตัน ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เร่งรัดดำเนินการตรวจ ติดตามพื้นที่การเพาะปลูกจริง และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 ตามกระบวนการ เพื่อให้เหมาะสมสอดรับกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2557 นี้ ณ หมู่ 1, 4 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา รับแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 70 คน ณ วัดหนองพันท้าว
ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมลดต้นทุนผลิตข้าว โดยมีนายปรีชา ตัวมูล เป็นวิทยากรสาธิตการสกัดสารสะเดา มีเกษตรกรสนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 70 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา รับแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในการนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น ร่วมชี้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2557 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 120 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
นางสุภาพร บุญประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพพืชสวน ระดับเขต โดยมีนายสมชัย ส่งเสริม ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานคณะกรรมการฯ เดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานของ
นายอิทธิศักดิ์ ชัยญาต ณ หมู่ 4 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา รับแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลย่างม่วง
จัดสถานที่ และเจ้าหน้าที่ให้บริการเกษตรกรเป็นอย่างดี ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางชุลี นิลนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ของเกษตรกร ตำบลท่าไม้
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดกระต่ายเต้น ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายวาทศิลป์ บัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ของเกษตรกร หมู่ 7,8,13
ตำบลแสนตอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางชุลี นิลนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการปลูกผักปราณีต ในการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
โดยนายเกรียงไกร ใจเย็น
เป็นประธาน และทำกิจกรรมปลูกไม้ผลและ ผักต่างๆร่วมกับประชาชนในชุมชน
ตำบลท่าไม้ ณ เทศลบาลตำบลท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา งาน Meet the Press & Friends
พร้อมทั้งให้นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF
โดยมี
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธาน ภายในงานมีการแสดงผลสำเร็จ ของงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบ MRCF ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม*ประมวลภาพ*
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายประทีป มณีดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต. ตะคร้ำเอนโดยมี
พ.อ.วาสิธฐ์ มณีโชติ รอง ผบ.พล 9 คนที่ 2 เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 17 สิงหาคม 2557 นางอารมณ์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ของเกษตรกร หมู่ 3
ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 16 สิงหาคม 2557 นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฎิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ของเกษตรกร หมู่ 6 ต.โคกตะบอง
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและเกษตรกรเป็นอย่างดี ณ วัดเขาตะพั้น
ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ พร้อมรับขึ้นทะเบียนฯ
ณ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
บ้านดอนเขว้า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกระบวนการกลุ่ม กิจกรรม
การปลูกพืช การแปรรูปอาหาร ณ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำท่ามะกา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรประชาคม

อาเซียนและความเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด

ที่อาจสงผลกระทบต่อสินค้าเกษตรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งร่วมกัน
กำหนดแนวทางการส่งเสริมการเกษตรรายพืชในพื้นที่
ณ โรงแรมราชศุภมิตร
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
พร้อมเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปี 2557/58
โดยมีนายคณพศ เฉื่อยฉ่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ
และเจ้าหน้าที่จากพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีมาให้ความรู้เรื่องดิน
มีอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านเข้ารับการอบรม จำนวน 137 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่ามะกา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา

พร้อมเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา

12 สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ โดยมี นายชวพล พันธุมรัตน์ นายอำเภอท่ามะกา
เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมช่วงเช้า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลและช่วงเย็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนายประทีป มณีดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ตรวจติดตามงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
บ้านบึงวิทยา เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ด การปลูกผักไฮโดรโปนิกค์
ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ"
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี *ประมวลภาพ*

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา

พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบ

ข้อชี้แจงในโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558

โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สน.เกษตรอำเภอท่ามะกา นำตัวแทนอกม.อำเภอท่ามะกา จำนวน 10 ราย ร่วมการ
จัดเวทีเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart Farmer นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
ณ บริเวณวัดอินทาราม (วัดหนองขาว) ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
*ประมวลภาพ*
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมงานรณรงค์การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว คืนความสุขให้ชาวนา โดยมี
นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ณ วัดอินทารม (วัดหนองขาว) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ให้การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน
จากเทศบาลลัดหลวง จังหวัดสมุทรปาการที่นำกลุ่มสตรี จำนวน 500 ราย
มาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปอาหารเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
และเพิ่มรายได้ให้กับให้สมาชิกณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
เข้าร่วมงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยาคม) ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรตำบลท่ามะกาเข้ารับต้น
ไม้ จำนวน 500 ต้น เพื่อปลูกในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา มหาราชินี"
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
จังหวัดสุพรรณบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศการประกวดเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัดประจำปี 2557 จากนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมเข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) เพื่อติดตามงาน/โครงการประจำปี
งบประมาณ 2557 และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรค
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
พร้อมด้วยนายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่่ามะกา ร่วมต้อนรับนางสาวภาณี บุญยเกื้อกุล นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
และคณะทำงานคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลดีเด่นประจำปี 2557
เพื่อพิจารณาผลงานดีเด่นของนางบุญยลักษณ์ กำเลิศทอง นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย อ.บ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่่ามะกา ให้การต้อนรับ
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา
การเกษตร เขต 2 จังหวัดราชบุรี เดินทางมานิเทศงาน เรื่อง การดำเนินงานตาม
นโยบายกรมฯ ตามการมอบหมายของคณะ คสช. 12 ข้อ 5 Smart เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรอินทรีย์ 5 ส. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการ
การส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหารในชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง , แฮงเค็ลไทย , มิตรมวลชน 2
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 57 โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก มะม่วง
มะละกอ มะยม และซาลาเปา
เพื่อเป็นการถนอมอาหาร เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่มีอยู่
ในท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนและประชาชนใกล้เคียง อำเภอไทรโยค
และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต
โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ในการทำเชื้อราไตรโครเดอร์มา
น้ำหมักสะเดา และการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย โดยมี ด.ต.สุชาติ นุชนิ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบองเป็นประธาน
เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
ได้นำความรู้ไปปฏิบัติในการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ศาลา SML หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมพิธีเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ณ บริเวณเทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น เป็นประธาน

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เพาะเห็ดภูฐาน เลี้ยงวัวขุน เลี้ยงไก่ชน เลี้ยงปลาเบญจพรรณ
ปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนและผู้มาศึกษาดูงาน
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และนางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เป็นวิทยากรสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
ได้แก่ ขนมปังหน้าเห็ด เห็ดยอ เห็ดลอยแก้ว แกงเขียวหวานเห็ด ลูกชิ้นเห็ด
น้ำพริกเห็ดหอม แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ ณ สำนักงานเทศบาลท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
และคณะให้การตอนรับ ผอ.สุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประธานกรรมการตัดสินการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
ขณะเดียวกันนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ราชบุรี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมเยี่ยมชมการนำเสนอผลงาน
ประเด็น smart office,smart officer ในการนี้ด้วย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา สำรวจและจัดเก็บข้อมูลแปลง
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้และปรับปรุง
ข้อมูลของเกษตรกรในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ได้รับมอบ Samsung GALAXY Tab 3 จากนายธนศักดิ์ วิวัฒนาวนิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
เพื่อเก็บข้อมูล
ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และสำรวจพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในอำเภอท่ามะกา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เป็นวิทยากรบรรยาย
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
ในหัวข้อเรื่อง บทบาทของผู้นำองค์กรพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างภาวะผู้นำ
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี และกลุ่มต่างๆ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย เข้าร่วมอบรมชี้แจงให้
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตข้าวหอมจังหวัดให้ได้คุณภาพตามความ
ต้องการของตลาด และการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน โดยมี
พลตรีไพโรจน์ ทองมาเอง ผบ.พล.9 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
และผู้ประกอบการโรงสี บริษัท กิจเจริญชัยรุ่งเรือง จำกัด ณ โรงแรมผึ้งหวาน

รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี
 *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
ได้รับมอบหมายจาก นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เข้าร่วม

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 เพื่อทบทวน
ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอินนูลิน
ของบริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมไทยนำ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นำ Smart Farmer ต้นแบบ
ของอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมการสัมมนา นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในการสัมมนาการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ โดยให้ดำเนินการ
จัดทำ ทำเนียบของ Smart Farmer ต้นแบบ พร้อมทั้งถอดองค์ความรู้
เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไป ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
 *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เป็นตัวแทน เข้ารับ
สมาร์ทโฟน Nokia Asha 503 พร้อม Simcard จำนวน 9 เครื่อง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นางสาวอริศรา กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมอบรม
การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณจตุพร สุขอินทร์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้การเขียนข่าว การถ่ายภาพและเทคนิคการจับประเด็นข่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นางชุลี นิลยนารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการทำกิจกรรมครั้งนี้
ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นางสาวอริศรา กุสุนทร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสำรวจความเสี่ยงจาก
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลดอนชะเอม
ในหัวข้อเรื่อง พิษภัยจากสารเคมี เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึง
อันตรายและปรับเปลี่ยนมาใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัด
แมลงศัตรูพืช
ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา ได้ศึกษาดูงานการดำเนินงาน SMART OFFICE สำนักงาน
เกษตรอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณรงค์ สำแดงเดช เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมคณะให้การตอนรับเป็นอย่างดี

*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นางชุลี นิลยนารถ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมเกษตรกรและเครือข่ายท่องเที่ยว
เชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2557
โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเพื่อดำเนินกิจกรรมปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 57และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยว
เชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
มะขามทอง
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายวาทศิลป์ บัวทอง  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะการ่วมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
และส่งออก โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง1ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557

ณ จังหวัดชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี

*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะการ่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา ร่วมโครงการรณรงค์งดการเผาฟางและตอซัง เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรงดเผาและหันมาไถกลบตอซัง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อช่วยให้มีการย่อยสลายได้ดีขึ้น
กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดิน ณ บ้านท่ามะกา หมู่ 1 ตำบลท่ามะกา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะการ่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา ร่วมกิจกรรมเสวนาสร้างความรัก ความสามัคคี
เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ วัดใหม่เจริญผล อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน
 *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรเข้าร่วมประชุม
เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยร่วมกับ
เอกชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อ
การบริโภคภายในและส่งออก ปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ณ โรงแรมราชศุภมติร อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา ได้กล่าวเปิดการอบรมเกษตรกรเพิ่มศักยภาพ
วิทยากรเกษตร แหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรด้านเคหกิจเกษตร
ปี 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มได้ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง เทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ
โดยการจัดเสวนา เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดความ
รักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางสาวอริศรา กุสุนทร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา เข้าร่วมประประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทาง
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กร
บริหารส่วนตำบลดอนชะเอม เพื่อเสนอปัญหาความต้องการ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางชุลี นิลยนารถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา ต้อนรับนายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริม
เยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาตรวจติดตาม
การส่งเสริมและดำเนินงาน กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
วัดดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรเข้าร่วมประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง "การป้องกันกำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง"
โครงการแก้ไขปัญหาโรคหนอไม้ฝรั่ง ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลท่ามะกาอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางชุลี นิลยนารถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา เป็นวิทยาการบรรยาย
โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในหัวข้อ เรื่อง การแปรรูปอาหารอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ณ บ้านปลักสะแก หมู่ 2 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา ให้คำปรึกษาและตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้น โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานปี 2557 ตำบลตะคร้ำเอน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานปี 2557 ตำบลย่างม่วง
ตำบลพระแท่น ตำบลอุโลกสี่หมื่น ตำบลดอนชะเอน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
คณะดูงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจ
ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนตลาดกลางค้าข้าวตำบลตะคร้ำเอน
หมู 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตร อำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรเข้าชมการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ และผักไฮโดโปนิก เพื่อเพิ่มเครือข่ายการตลาด
ณ ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่าะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นางสาวสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตร อำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออก ปี 2557 โครงการตามงบยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดการเกษตรประจำตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการทำ MRCF
เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง MRCFของแต่ละตำบลให้สอดคล้องกับ
การทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นางชุลี นิลยนารถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จับค่าพิกัด X
ค่าพิกัด Y กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ ม. 1 ตำบลหวายเหนียว และกลุ่มวิสาหกิจชุชนผู้เลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดกาญจนบุรี
ตำบลตะคร้ำเอน เพื่อเก็บข้อมูลของสถาบันเกษตรกร
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการทำ MRCF
ครั้งที่ 3 จากนางสาววรรณภรณ์ สง่ากชกรนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิทยากรจากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ทำข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกาส่งมอบวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตพืชปลอดภัยเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก
งบพัฒนากลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ปี 2557 กิจกรรมจัดทำ
ศูนย์เรียนรู้ระพยากรณ์เตือนการระบาดของแมลงศัตรูพืชชุมชน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา ให้การต้อนรับ นางสุภาพร บุญประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับ
จังหวัด ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาผลงานเกษตรกร สาขา
อาชีพทำไร่ สาขาพืชสวน ตำบลหนองลาน และตำบลพงตึก
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายประทีป มีณดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการได้นำ สมาชิก
ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร การผลิต
และขยายพันธุ์ไม้ผล รุ่นที่ 1 วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการทำ MRCF
ครั้งที่ 2 จากนางสาววรรณภรณ์ สง่ากชกรนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิทยากรจากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ทำข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย
นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
จังหวัดราชบุรี ติดตามนิเทศงาน Smart Office สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกาโดยมี นายวรีศักดิ์ สุขทอง หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ปี 2557
ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557 โดยประดับธงชาติ
บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมแต่งกายชุดขาว
รณรงค์การลด ละ เลิกอบายมุข *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการทำ MRCF
จากนางสาววรรณภรณ์ สง่ากชกรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำข้อมูล ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายประทีป มณีดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกร จำนวน 35 ราย
ศึกษาดูงาน Horti ASIA 2014 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค - บางนา *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายประทีป มณีดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา จัดเวทีเรียนรู้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
ปี 57 ครั้งที่ 2 ในเรื่องการสำรวจตรวจนับแมลงในนาข้าว การทำเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว
ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นางสาวอริศรา กุสุนทร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเชื้อรา
บิวเวอเรีย และการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ตามกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ
เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคฯ หมู่ 9 ตำบลดอนชะเอม
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นางชุลี นิลยนารถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าฝึกอบรม
หลักสูตรการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย และการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
ตามกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเชื้อ
จุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคฯ
หมู่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเชื้อรา
บิวเวอเรีย และการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ตามกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ
เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคฯ หมู่ 11 ตำบลท่ามะกา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี*ประมวลภาพ*
ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2557 นางชุลี นิลยนารถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้นำเกษตรกร
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มยุวเกษตรกร ปี 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และหมู่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธิธาราม จังราชบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 นายชวพล พันธุมรัตน์
นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ
ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 นางสาวธนภร ปวงคำใส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชนตำบลพระแท่น เข้าร่วมเสวนาศูนย์
จัดการพืช ชุมชน และอบรม Training on the job ในการทำ
การผลิตเชื้อไตโคเดอร์ม่า การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย และการเลี้ยงแมลงช้างปีกใสเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งใน
มันสำปะหลัง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านรางยอม
หมู่ 8 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 นายวาทศิลป์ บัวทอง นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตร เรื่อง "การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน" เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน จัดโดยสำนักงาน
จัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งให้ความรู้ในเรื่องการลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้หลัก 3 ลด 1 เพิ่ม 2 ปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกร
ได้นำไปปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2557 นางอารมย์ แสงกิล่น นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา
สามปี ระดับหมู่บ้าน ในตำบลเขาสามสิบหาบ พร้อมทั้งแนะนำการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว และวิทยากรที่ได้รับการฝึกอบรมจากสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา สาธิตการผลิตและใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า สารสกัดสะเดา ฮอร์โมนนมสด เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และปุ๋ยเคมี ในนาข้าว เกษตรกรเข้าร่วม จำนน 91 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา ได้กล่าวเปิดการจัดอบรมลดความเสี่ยงเกษตรกร
จากการระบาดศัตรูพืช
โดยมีนายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นเป็นวิทยาการสาธิต
การทำบิวเวอร์เรียน้ำ เพื่อป้องกัน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ณ ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 11ตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 นางสาวธนภร ปวงคำใส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ให้การต้อนรับนายสุรพล พูนะกูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเกษตรกร
อำเภอไทรโยค จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องเทคนิค
การผลิต ตลอดจนการดูแลรักษาไม้ดอกชนิดต่างๆ ณ สวนกล้วยไม้ FLOREX ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการได้จัดอบรมลดความ
เสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช โดยสาธิตการทำสาร
สะกัดจากสะเดาในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดด
สีน้ำตาลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรที่ทำนาในพื้น และเป็น การลดต้นทุนในการผลิต ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นวันสาธิต Learning Day
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีนายกาศพล แก้วประพาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
พร้อมทงั้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พร้อมทั้งเกษตรกรเข้า
ร่วมงานเพื่อชมนิทรรศการเกษตร จุดเรียนรู้ 8 สถานี เกี่ยวกับการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย สาธิตการดำนาด้วยรถไถ การไถกลบปุ๋ยพืชสด
แข่งขันการดำนา ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลแสนตอ
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา ได้กล่าวเปิดการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอ โดยมีนางชุลี นิลยนารถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้บรรยายในเรื่อง
การเชื่อมโยงการตลาด และการรับรองมาตรฐานสินค้า วิสาหกิจชุมชน
เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างกลุ่ม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการจัดประชุมเจ้าหน้าที่
และเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย
เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก งบยุทธศาสตร์
การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ โรงแรมกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในการนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน เกษตรกร 16 คน
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทยโดยมี นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำภอท่ามะกา
ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอริศรา
กุสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรหมู่ 6
ตำบลยางม่วง จำนวน 30 ราย เข้าอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า จัดโดยสำนักงานประมง
จังหวัดกาญจนบุรี ณ หมู่ 6 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี

*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา ได้มอบหมายนางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวประภาพรรณ อินทรกุลเข้าร่วมการตัดสินการประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่น
ระดับจังหวัด ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา แนะนำให้ความรู้แก่สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านใน เรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการทำ
ไร่นาส่วนผสม ณ หมู่ 3 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายคณพศ เฉื่อยฉ่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำโดยนายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “Learning Day” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนฯ และทีมงาน organizer ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม ศกนี้ *ประมวลภาพ*
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายประคอง ศิลลา ตำแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามจับพิกัดแปลงการผลิต
พืชผักโครงการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ตำบล
ยางม่วง และตำบลหวายเหนียวอำเภอท่ามะกาโดยได้รับการ
อนุเคราะห์จากนางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะจนท.สำนักงานเกษตรอำเภอ
ท่ามะกา อำนวยความสะดวกในการติดตาม
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และนายวาทศิลป์ บัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดงาน “Learning Day” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม
2557 ณ บริเวณแปลงนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลแสนตอ
*ประมวลภาพ*
นางสาวประภาพรรณ อินทรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ  
พร้อมด้วย นางสาวธนภร ปวงคำใส ได้เข้าร่วมประชุม/ประชาคมตำบล
โคกตะบอง เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2558-2560
ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง
ทั้งนี้ได้มอบสมุดทะเบียนเกษตรกรไปพร้อมด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นเป็นอย่างดี
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายวาทศิลป์ บัวทอง นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ แนะนำเสริมการปลูกพืชปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าว
โดยการหว่านปอเทือง เพื่อแก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ขณะเดียวกันได้
แนะนำกลยุทธในการป้องกันและกำจัดข้าววัชชพืชในคราวเดียวกัน
แก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกาซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ให้การสนับสนุน
ในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ด้วย
*ประมวลภาพ*
นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
พร้อมด้วย นางสาวประภาพรรณ อินทรกูล และนางสาวธนภร
ปวงคำใส ได้ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ผลิตพืชตามแนวทางเกษตรอินทรีย์พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริม
เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
เชื้อราบิวเวอร์เรีย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินพร้อมตรวจ
พิกัดแปลงปลูกพืชผัก ในเขตหมู่ 1,3 ตำบลหวายเหนียว  อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557*ประมวลภาพ*
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นางสมคิด กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ติดตาม
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตพืชตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมเรื่องการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ทดแทน สารเคมี เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
เชื้อราบิวเวอร์เรีย พร้อมตรวจจับพิกัดแปลงปลูกพืชผัก
หมู่ 6 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*ประมวลภาพ*

ระว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์สมุด
ทะเบียนเกษตรกรตามบัญชาของเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
โดยแบ่งหน้าที่ โหลดข้อมูล พิมพ์สมุด ปรับปรุงข้อมูล
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายชวพล พันธุมรัตน์
นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานการมอบโล่ห์ร-างวัล
แก่นายศรี ปานมา เกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขา
อาชีพทำไร่ ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
ในวันที่ 28 - 31 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่เกษตร
ตำบล อำเภอท่ามะกา ได้มอบปัจจัยการผลิต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อการอุตสาหกรรม
และส่งออก โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2556 ในตำบลหนองลาน พระแท่น
แสนตอ เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา ยางม่วง ดอนชะเอม
ดอนขมิ้น ท่าไม้ พงตึก ท่าเสา ตะคร้ำเอน สนามแย้
*ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน
เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ
ท่ามะกา ได้รับเกียรติจาก นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่
ระดับประเทศ เดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานของ
นายศรี ปานมา ณ ไร่ปานทิพย์ หมู่ 6 ตำบลหนองลาน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *ประมวลภาพ*
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรประจำตำบล ทุกตำบล ตลอดจนเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเตรียมการประกวดเกษตรดีเด่น
ระดับประเทศ สาขาอาชีพทำไร่ ณ ไร่ปานทิพย์ โดยนายศรี ปานมา เกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี*ประมวลภาพ
นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา ได้รับมอบหมายจาก นายชวพล
พันธุมรัตน์ นายอำเภอท่ามะกาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนแม่บท
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม โดยมีนายชรินทร์ พลเล็ก และนางชุลี นิลยนารถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในการนี้ด้วย
*ประมวลภาพ
ในวันที่ 14 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรเข้ารับการอบรม หลักสูตร โครงการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพด ฝักอ่อน ศาลา
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี *-* 14/01/57*-*ประมวลภาพ
ในวันที่ 8 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอท่ามะกา นำเกษตรกรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การปลูกพืชตามหลักวิชาการ การเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม จำนวน 100 คน ณ ศูนย์ส่งเสริม เยาวชนเกษตร หมู่ 2 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี *-* 9/01/57*-*ประมวลภาพ
นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพฯ
ณ หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวรฯ บริเวณวัด เทวสังฆาราม
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556
*-* 18/12/56*-*ประมวลภาพ
นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติ จากรายการ
รู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จากสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จัดทำข่าวสาร Smart Farmer
ของนายศรี ปานมา เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต ณ ไร่ปานทิพย์
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 17 ธันวาคม
2556 *-* 17/12/56*-*ประมวลภาพ
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2559  เวลา 18.00 น. นายประทีป มณีดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชาคมโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หมู่ที่ 15  ต.ตะคร้ำเอน  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ขอเชิญร่วมงาน  "ตลาดข้าวชาวท่ามะกา โดยชาวนา
เพื่อชาวนา"ร่วมซื้อข้าวสารดีมีคุณภาพส่งตรง จากชาวนาอำเภอท่ามะกา ทุกวันจันทร์
ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอท่ามะกา เริ่ม วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นางสมคิด กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หมู่ที่ 9 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชาคม โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้นายคนึง สุขศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นายประทีป มณีดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชาคม โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนว ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 14 ต.ตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายประทีป มณีดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ได้รับมอบหมายร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำแนะนำการแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาโครงสร้าง
การตลาด ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา
.กาญจนบุร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. นางอารมย์ แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางแป้งหอม จุฑาเกตุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอท่ามะกา
มอบหมายให้ นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ
นางเสาวลักษณ์ ชินเจริญทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ ร่วมกับข้าราชการอำเภอท่ามะกา
ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร