:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

บุคลากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา

นายวาทศิลป์ บัวทอง

เกษตรอำเภอท่ามะกา

นายเจริญ ประวีณไว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายชรินทร์ พลเล็ก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางประภาพรรณ สุนทรวิภาต

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวศักดิ์ศรี เจตนะเสน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวกนกภรณ์ ดอนเจดีย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางนลินี พงศกรนฤวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางเสาวลักษณ์ ชินเจริญทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายอภิชาติ สุนทรวิภาต

พนักงานจ้างเหมา